Ιστορικό

Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.), με Αρ. Μητρώου εγγραφής στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 565, στη ξενόγλωσση μετάφραση Cyprus Chess Federation (C.C.F.), ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1967 και έχει έδρα τη Λευκωσία.

Η ΚΥ.Σ.Ο. έχει έμβλημα σκακιέρα με κυρίαρχο σύμβολο φιγούρα σκακιστικού πιονιού και στη μέση αναγράφονται οι λέξεις ΚΥΣΟ, Cyprus.

Η ΚΥ.Σ.Ο., ως η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού στη Δημοκρατία, εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

Η ΚΥ.Σ.Ο. είναι επίσημο εγγεγραμμένο μέλος της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας FIDE (Fédération Internationale des échecs – World Chess Federation) και της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ένωσης ECU (European Chess Union).

Η ΚΥ.Σ.Ο., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εκπροσωπείται και να είναι μέλος άλλης υπερκείμενης οργάνωσης ή αρχής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αποχωρεί από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα πάντα με τα όσα οι νόμοι και οι κανονισμοί κάθε φορά ορίζουν.

Η ΚΥ.Σ.Ο. έχει, ως κύριους σκοπούς της, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη, την προώθηση και τη διάδοση του αθλήματος του σκακιού και γενικά την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού στην Κύπρο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των νόμων της Δημοκρατίας όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Στα πλαίσια των σκοπών της, η ΚΥ.Σ.Ο.:

(α)   επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα για τη διάδοση και καλλιέργεια του σκακιού, την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του “ευ αγωνίζεσθαι”, την καλλιέργεια και ανάπτυξη του ολυμπιακού ιδεώδους, την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από το άθλημα καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

(β)   προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την πάταξη και τον εξοστρακισμό της βίας από τους αθλητικούς χώρους και της λήψης διεγερτικών ουσιών από αθλούμενους ή της χρήσης κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των αθλούμενων.

(γ)   επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια, αλλά και διαφόρων άλλων μορφών του αθλήματος του σκακιού που δεν αντίκεινται στους σκοπούς της.

Η ΚΥ.Σ.Ο. επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των αναφερομένων στο εδάφιο (1):

(α)  διοργανώνει στη διάρκεια κάθε χρόνου αγώνες ή/και πρωταθλήματα παγκύπρια, περιφερειακά, τοπικά, δια-σωματειακά, ατομικά ή ομαδικά, κάθε αναγνωρισμένης διεθνώς ή μη, ηλικίας και κατηγορίας, για τα σωματεία-μέλη της και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι προκηρύξεις που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιό της ή τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτό πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί.

(β)   συγκροτεί τις εθνικές ομάδες όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων κατηγοριών και ηλικιών με κριτήρια που προβλέπουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και τις προετοιμάζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου αυτές να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις διεθνείς διοργανώσεις που διεξάγονται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στα πλαίσια των αγωνιστικών προγραμμάτων που εκδίδουν η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του αθλήματος και κάθε άλλος αναγνωρισμένος απ’ αυτές διεθνής αθλητικός οργανισμός.

(γ)   φροντίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (Κ.Ο.Ε.), για την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών προπονητικής και αγωνιστικής για τα σωματεία-μέλη της, τις εθνικές ομάδες και τα κλιμάκια των επίλεκτών της.

(δ)   υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα, παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση, καλλιέργεια και προώθηση του σκακιού, θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συμβολή στον αθλητικό σχεδιασμό της Κύπρου.

(ε)   δύναται να εκδίδει και κυκλοφορεί επίσημο ενημερωτικό έντυπο για τους φίλους του σκακιού ειδικότερα όπως και κάθε άλλο επιμορφωτικού περιεχομένου έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό για τους αθλητές, προπονητές και διαιτητές του αθλήματος.

(στ) εκδίδει αθλητική ταυτότητα σε όλα τα μέλη των σωματείων-μελών της σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί.

(ζ)    δύναται να καταρτίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς, Πειθαρχικούς Κανονισμούς και ότι άλλο κρίνει αναγκαίο.

(η)   ενεργεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται αναγκαίος για την πρόοδο του αθλήματος του σκακιού.

bottom_banner